Terms of Agreement

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan Stichting Leto Cavé Climbing.

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Leto Cavé Climbing, statutair gevestigd te Angerlo, en bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 74139975.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.letocave.com aan Stichting Leto Cavé Climbing wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. Stichting Leto Cavé Climbing behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Leto Cavé Climbing

Elke betaling die via www.letocave.com door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Leto Cavé Climbing en zal door Stichting Leto Cavé Climbing worden aangewend de sportklim carrière van Antonius Johannes Leto Cavé te ondersteunen en mogelijk te maken voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Leto Cavé Climbing. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Leto Cavé Climbing neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Leto Cavé Climbing bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting Leto Cavé Climbing de donatie zal aanwenden ter bevordering van de sportcarrière van Antonius Johannes Leto Cavé. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Stichting Leto Cavé Climbing verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Leto Cavé Climbing verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Leto Cavé Climbing (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Stichting Leto Cavé Climbing stelt de gegevens van haar donateurs niet beschikbaar aan derden.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad van de daarmee corresponderende producten of diensten strekt. De disclaimer op de website van Stichting Leto Cavé Climbing is onverkort van toepassing.